El Serenet és la revista científica de la Societat Valenciana d ́Ornitologia, i té com a objectiu la publicació de treballs d’Ornitologia en l’àmbit mediterrani, amb especial èmfasi en els treballs realitzats a la Comunitat Valenciana. Serà benvingut qualsevol treball de temàtica general, tant teòric com pràctic, relacionat amb l’ Ornitologia.

Els treballs que no portin implícit un mètode sistemàtic, tant de camp o de recerca bibliogràfica (per a treballs de revisió), com puguin ser meres relacions d’aus observades en sortides al camp, quedaran reservats per a la seva revisió i publicació, si és possible, al butlletí electrònic que s’enviarà als socis, i apareixerà a la pàgina web, de manera trimestral.

Els treballs podran ser escrits en castellà, valencià o anglés, indistintament. Els treballs que s’ acceptaran hauran de ser necessàriament inèdits i podran ser de tres tipus:

  • Articles científics: treballs de fons sobre qualsevol àmbit de l’Ornitologia que no superin les 7.000 paraules d’extensió (en el processador de textos, a doble espai equivalent a 30-35 pàgines). Aquests treballs constaran almenys dels següents apartats: Títol, Resum, Paraules clau, Introducció, Material i Mètodes, Resultats, Discussió, Referències, Agraïments, Taules i Figures. Així mateix, es prega s’enviï un resum en anglés, o “Abstract”, si és possible, així com una traducció del resum en castellà o valencià depenent de la llengua en què haja sigut redactat el treball. En cas de desconèixer algun d’aquests idiomes, el Comitè Editorial traduirà el text tant a l’anglés com al castellà o valencià depenent de l’idioma original en què estiga redactat l’article.
  • Notes breus: treballs l’ extensió dels quals no superi 3.000 paraules i que pel seu contingut no necessitin de l’ extensió d’ un article de fons. A diferència d’ aquests, les notes breus no constaran dels subapartats dels que consten els articles i el text serà continu. Sí que serà necessari un Títol, un Resum, Paraules clau, Abstract, Referències, Agraïments, així com Taules i Figures si són necessàries per facilitar la comprensió del treball.
  • Cartes: treballs d’ extensió inferior a 1.500 paraules que continguin opinions personals, així com qualsevol narració d’ algun fet notable. Les observacions d’ocells rares o d’ocells fora dels seus llocs habituals no seran publicades en aquest mitjà, però seran remesos al Comité Editorial de l’Anuari de la Societat Valenciana d ́Ornitologia.

Els treballs seran enviats únicament de forma electrònica a l’ adreça: elserenet@gmail.com en un únic document en format editable RTF o DOC, que inclogui el text, les taules i les figures, indicant-se el tipus i versió del processador de textos utilitzat. Per a la maquetació final es podrà demanar als autors que enviïn les figures en el full de càlcul o programa amb el qual hagin estat configurats.

La revista es regeix pel sistema habitual de revisió per parells o “peer-review” de les revistes científiques. Una vegada rebut, el manuscrit serà avaluat prèviament pels editors i serà enviat a revisar per almenys dos experts en el tema. En tot cas, serà el Comitè Editorial qui prendrà una decisió final sobre l’ acceptació del treball. Una vegada revisats, els manuscrits seran retornats als autors juntament amb els comentaris i qüestions plantejats pels revisors. Els treballs que siguin acceptats sota la condició de ser revisats s’ hauran de retornar als editors en un termini inferior a 30 dies. Els autors rebran les proves d’ impremta dels seus articles maquetades per a la seva correcció i hauran de retornar-les al Comitè Editorial en un termini no superior a deu dies des de la seva recepció. Cap dels manuscrits presentats a “El Serenet – Revista de la Societat Valenciana d ́Ornitologia” pot ser considerat per altres publicacions fins que el Comité Editorial manifeste la seua decisió.

D’ acord amb la nova política de la revista, s’ ofereix desinteressadament i sense cap càrrec, un servei d’ ajuda als autors, tant en la redacció com en l’ anàlisi estadística de les dades per part del Comitè Editorial. Així mateix s’ intentarà facilitar les referències bibliogràfiques que siguin necessàries per a la correcta discussió del manuscrit. Els editors al seu torn, faran especial èmfasi als revisors perquè el procés de revisió sigui el més didàctic i constructiu possible, intentant evitar a tota costa que qualsevol feina que parteixi d’ una bona base de dades es quedi sense publicar únicament per defectes de forma. No obstant això, el fet que els editors i els revisors ajudin durant el procés de revisió no implica la garantia de l’ acceptació final del manuscrit, sense que els comentaris abocats sobre el text siguin correctament satisfets per part de l’ autor o autors del treball.

Es prega així mateix, que els autors evitin en la mesura del possible que la informació exposada en el treball aparegui repetida en dues formes diferents (en el text i en les taules, o en les taules i les figures). Es recomana al seu torn que els títols dels treballs siguin el més concisos possibles, evitant títols molt generals o de difícil entesa.

La publicació dels treballs en “El Serenet – Revista de la Societat Valenciana d ́Ornitologia” no comportarà cap càrrec per als autors. Aquests al seu torn rebran una còpia en format pdf de la versió final del seu treball. Tota difusió posterior del treball per part dels autors haurà d’esmentar explícitament que el treball ha sigut publicat en la revista “El Serenet – Revista de la Societat Valenciana d ́Ornitologia”.

La Societat Valenciana d ́Ornitologia es reserva el dret a la posterior difusió dels textos així com de les seues taules i figures en els mitjans interns i en la pàgina web de la Societat, sense menyscabament de la propietat intel·lectual dels mateixos, que recaurà sempre en l’autor o els autors.

TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL DE “EL SERENET”