Seguiment de la migració postnupcial d’ocells rapaços a la Comunitat Valenciana

Aquest programa, que es va iniciar en 2012, pretén realitzar el seguiment de la migració postnupcial d’ocells rapaços a través de la Comunitat Valenciana mitjançant l’observació directa des d’estacions fixes que ens permeten millorar la nostra comprensió de la migració d’aquests ocells i monitorar, a mitjà i llarg termini, l’evolució de les seues poblacions i de les seues rutes. Des d’aquests llocs d’observació, distribuïts en elevacions muntanyenques de tota la Comunitat Valenciana, a més de rapinyaires també passa una considerable quantitat d’ocells d’altres espècies, com a oronetes, avions, falciots o abellerols. Tot aquest contingent conforma un registre igualment interessant que també s’anoten en les fitxes de camp.

Imatge 1. El Puig de la Misericòrdia. APNAL-EA Vinaròs

 

El programa de seguiment és molt senzill, i per a això es fa el següent esforç:

  • El període abasta des del 24 d’agost a l’1 de novembre.
  • 10 visites (que corresponen a una visita setmanal), encara que es considerarà una estació coberta amb un mínim de 8 visites.
  • 3 hores de cens per a cadascuna de les visites en un horari fix entre les 10.00 i les 13.00.

Després de 6 anys de seguiment s’ha pogut extraure algunes primeres conclusions, que ve a confirmar el que s’intuïa abans d’iniciar aquest ambiciós projecte. Existeix una clara ruta migratòria que travessa la nostra comunitat, diferenciada en ruta d’interior i de costa, així com una definida estacionalitat en el pas de les espècies, havent-hi rapaces, com els milans, que passen molt primerenc i altres, com els ratoners, que passen a l’octubre.

Imatge 1. El Fortí (Cullera). Actio Birding

 

La continuïtat d’aquest projecte ens permetrà conéixer encara millor els moviments migratoris dels ocells rapaços en el nostre territori. Les persones interessades a participar en aquest projecte poden unir-se a les estacions ja existents o crear una nova.. Per a això, hauran de contactar amb els coordinadors del projecte:

Miguel Tirado tiradobernat@gmail.com o Pedro A. del Baño: pedroadb1@gmail.com